Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

Ανακοινώνει: Την προκήρυξη μίας (1) Θέσης με ειδικότητα: ΠΕ Ψυχολόγος και καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη της θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με μερική απασχόληση (6 ώρες) και για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα.

Τυπικά Προσόντα :

  1. Πτυχίο
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:

  1. Προηγούμενη εμπειρία
  2. Προσφορά εθελοντικής εργασίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1.  Βιογραφικό Σημείωμα
  2.  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  3.   Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
  4.   Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 έως και την Τετάρτη 24 Απριλίου  2019 από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ στα γραφεία του Συλλόγου.

 Διεύθυνση: Πουρνάρι Πέτα, Άρτας ΤΚ: 47 200

 Τηλέφωνο/ FAX: 26810-75557

                                                                                Για το Δ.Σ

                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                        Μπίζας Χαράλαμπος