Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

Ανακοινώνει: Την προκήρυξη μίας (1) Θέσης με ειδικότητα: ΠΕ Ψυχολόγος και καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη της θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πλήρη απασχόληση (8 ώρες) και για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα.

Τυπικά Προσόντα :

   1.  Πτυχίο

   2.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:

  1. Προηγούμενη εμπειρία
  2. Προσφορά εθελοντικής εργασίας

 

Ανακοίνωση